Home > Disclaimer & Privacy statement

Disclaimer & Privacy statement

Gegevens op onze website

Echobureau Loek besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Echobureau Loek niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Echobureau Loek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Echobureau Loek niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Echobureau Loek geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Echobureau Loek via deze website.

 

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Echobureau Loek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Echobureau Loek worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echobureau Loek is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

 

Informatie op website en berichtgeving

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Echobureau Loek garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

 

Privacy statement

Verloskundigenpraktijk Iris & echobureau Loek hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens:

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG.

 

De plichten van verloskundigenpraktijk Iris en echobureau Loek:

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Iris & Echobureau Loek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de algemene doelen waarvoor deze zijn verstrekt:
  1. voor zorgverlening;
  2. voor doelmatig beheer en beleid;
  3. voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in dit privacy beleid nader uitgewerkt. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening;
 • onze medewerkers en studenten binnen verloskundigenpraktijk Iris en echobureau Loek verplichten om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als praktijk voor verloskunde en echoscopie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verloskundigenpraktijk Iris & Echobureau Loek
Hoogzoggel 1
5404 LM Uden
telnr: 0413-268499

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk voor verloskunde en echoscopie kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door onze praktijk voor verloskunde en echoscopie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van uw dossier;
 • het inloggen op uw account;
 • het bijhouden van uw medisch dossier;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • het verbeteren van onze dienstverlening;
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens;
 • e-mail adres;
 • telefoonnummer van u en van uw partner;
 • gegevens betreffende uw gezondheid, de gezondheid en het geslacht van uw partner, van evt kinderen van een of beiden van jullie, bepaalde gezondheidsvragen over uw familie en die van uw partner;
 • de naam en het relatienummer van uw zorgverzekeraar;
 • de naam van uw andere zorgverleners;
 • IP-adres;
 • spreektaal;
 • geloofsovertuiging;
 • opleiding, werk en sociale achtergrond van u en uw partner.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:

De medewerkers van verloskundigenpraktijk Iris en echobureau Loek hebben de verplichting om vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens u uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter een aantal uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de infectie wet) kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een gynaecoloog).

 

Uitwisseling gegevens:

Verloskundigenpraktijk Iris wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, huisarts en jeugdgezondheidszorg. Bent u bij de gynaecoloog geweest dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de praktijk. Zo weten wij precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn of zijn geweest.

Aan het begin van de zwangerschap bespreken wij uw zwangerschap met een gynaecoloog. Dit is om een gezamenlijk gedragen behandelplan op te stellen en om onnodige consulten te voorkomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om evt intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als praktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier:

Als u een nieuwe verloskundige kiest (bijvoorbeeld door verhuizing), is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. uw medische voorgeschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u gevraagd hebt om het dossier over te dragen.

 

Verwerkers:

Wij als praktijk geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met  partijen (verwerkers) waarmee we wel een overeenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn:

Verloskundigenpraktijk Iris bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uwzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Rechten omtrent uw gegevens:

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van u hebben vastgelegd*. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uwzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.

*(Hieraan kan alleen worden tegemoet gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Wij hoeven ook niet aan dit verzoek te voldoen als er sprake is van of een vermoeden is van een klacht of conflict).

Na de geboorte van uw kindje hangen wij de geboortekaartjes op in onze wachtkamer. Mocht u hiertegen bezwaar hebben meld het ons dan, het kaartje wordt dan niet opgehangen en zodoende niet zichtbaar voor andere cliënten uit onze praktijk.

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen.  Komt u hier met ons niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. u hebt dan ook het recht een klacht in te dienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Hebt u klachten over onze verloskundige hulpverlening of over de bejegening door één van ons, dan staan wij er voor open  om dit met u te bespreken. Levert dit gesprek niets op of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kunt u de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van het CBKZ ((Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Contact:

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Direct een klacht indienen?

Wilt u direct een klacht indienen? Dan kunt u dit het best doen via het online klachtenformulier. Eventueel kan dit ook per post. Stuur uw klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Het is altijd mogelijk uw klacht aan een andere instantie voor te leggen.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.